Algemene Voorwaarden


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Offerte: alle aanbiedingen van Kockel Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Kockel Fotografie (hierna genoemd ’de fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’) 
  • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 
  • Fotograaf: Steven Kockelkoren - Kockel Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer 
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotografe de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
  • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotograaf.
De prijzen vermeld op de website www.kockel-fotografie.be dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijzen vermeld op een info-pdf, verstuurd via e-mail, blijven 3 maanden geldig.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig en kunnen worden verlengd indien gewenst. Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van de pakketprijs bij loveshoots of huwelijk – 100% bij communie of familieshoot) is voldaan.
De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken.
De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.
De fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotograaf, waardoor de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen zonder inmenging door de opdrachtgever.
Het ontwerp van een album zal binnen 8 weken na levering van de foto’s aan de opdrachtgever bezorgd worden.
De opdrachtgever mag binnen 14 dagen, zonder extra kosten, éénmaal foto’s binnen het ontwerp laten vervangen.
Tenzij anders overeengekomen wordt voor elke volgende wijziging, 15,00€ per begonnen kwartier in rekening gebracht.
De fotograaf laat albums niet eerder produceren dan wanneer de opdrachtgever heeft aangegeven geen verdere veranderingen in de gekozen foto’s te wensen.
Na de keuze van de bijbestellingen wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers.

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden van kinderportretten en familieshoots kennen een geschatte levertijd van 3 weken.
Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van 6 weken.
(Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 4 weken na goedkeuring van het ontwerp geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
Fotoprints, canvassen, fotoblokken en fotokaarten worden binnen 3 weken na bestelling geleverd.
De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd. Na de keuze van de fotoproducten wordt het totaal bedrag betaald voor de bestelling doorgestuurd wordt naar de leveranciers.
Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden of per post (Bpack Secure) verstuurd worden. Voor verzending (steeds met trackinglink) wordt 6,50€ aangerekend. Moet het erg snel gaan, dan komt een koerier je pakje brengen. Tarief op aanvraag.
Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.
Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 kalenderdagen na factuurdatum.
De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór dit verschuldigde bedrag betaald is.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Een portretsessie (newborn-, baby-, kinder- of familieshoot) kan tot de dag voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotograaf dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie de dag zelf zal een annulatiekost van 50€ aangerekend worden.
Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annulatiekost van 250€ aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.
Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf.
De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotograaf dient de klant dit vooraf te melden aan de fotograaf. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites een speciaal daartoe ontworpen smartphone app die de alle lage resolutie bestanden (met watermerk) van de geplaatste bestelling bevat. Het is niet toegestaan om deze bestanden op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de fotograaf. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotograaf openbaar gemaakt worden.
Bij de aankoop van de medium digitale files (bezorgd via downloadlink) verkrijgt de opdrachtgever ook de licentie om deze bestanden onbeperkt af te drukken voor persoonlijk gebruik en tot een maximum formaat van 20 x 30 cm. Grotere afdrukken zijn niet toegestaan.
De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd en is enkel Belgisch recht toepasselijk.

Kockel Fotografie is een onderdeel van

Masteko VOF, Kerkweg 9, 2830 Heindonk (Willebroek)
Ondernemingsnummer: 1004.760.543
Rekeningnummer KBC: BE22 7310 5752 8247

Opgemaakt in Heindonk op 1 januari 2024. Alle rechten voorbehouden.